۲۱ دی ۱۳۹۷
بازدیدها: 70
بدون نظر

Clause به یک جمله یا عبارت معمولی گفته میشه و منظور از Reduced Clause این است که اون عبارت و جمله، کلماتی ازش بر اساس فرمول گرامری حذف شود بدون اینکه آن جمله غلط شود یا معنی اش تغییر کند.

به عبارت دقیقتر، مثلا یک جمله ۱۰ کلمه ای را تبدیل به جمله ۸ کلمه ای کنیم بدون اینکه آن جمله آسیب ببینید و همه خواص خودش را حفظ کنید. این کار فایده و نقطه مثبت بسیار مهمی داره. نشون دهنده این است که فرد نویسنده سطح انگلیسی اش پیشرفته است و دستور زبان قوی ای دارد. به عبارت دیگر افراد با سطح انگلیسی مبتدی و متوسط از آن جمله ۱۰ کلمه ای استفاده می کنند، و افراد با سطح بالا و پیشرفته از آن جمله ۸ کلمه ای استفاده می کنند.

نکته: اینها همیشه عبارتی دو جمله ای متصل بهم هستند یعنی بین شان نقطه نباشد.

اما انواع Reduced Clause ها:

۱- Reduced Time Clauses:

در جملاتی که کلمات after و before و while داریم استفاده می شود.

شرط استفاده: فاعل (subject) هر دو جمله باید برابر و مثل هم باشند.

روش انجام: آن طرف جمله را که همراه با کلمه while/before/after آمده ما درش تغییر ایجاد می کنیم. فاعلش را حذف می کنیم و به فعل اصلی ing اضافه می کنیم. مثال:

مثال اول) I like to read before I go to school  ====> I like to read before going to school

مثال دوم) While I take my lunch time at work, I often take a short nap ====>  While taking my lunch time at work, I often take a short nap

۲- Reduced Relative Clauses:

منظور جملاتی است که کلمات ربطی who و which و where و that دارند. که اگر یکی از سه شرط زیر وجود داشته باشد می توان انجامش داد.

نکته: در توضیحات پایین برای نمونه از that استفاده کردیم که به نمایندگی از همه کلمات ربطی بالا است. و شما برای هر یک از آن ۴ کلمه ربطی می توانید استفاده کنید.

الف) that+be: کلمه ربطی بعدش فعل های be آمده باشد، هم کلمه ربطی و هم فعل be حذف می شوند.

مثال) someone that is able to run fast might be good football player ====> someone able to run fast might …

ب) that+verb: کلمه ربطی بعدش فعل اصلی باشد، کلمه ربطی حذف می شود و فعل اصلی ing می گیرد.

مثال) someone that needs job security shouldn’t be a jazz musician ====> someone needing job security …

ج) that+has: اگر کلمه ربطی بعدش have یا has باشد، کلمه ربطی و have حذف می شوند و جایشان with می گذاریم.

مثال) A person that has a good voice can be a good TV journalist ====> A person with a good voice can …

منبع: http://www.badrian.ir