svc
23

بهبود کیفیت ولتاژ سیستم قدرت با D-STATCOM

65,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

مقاله سال: ۲۰۱۳

نوع ژورنال: Journal of Basic and Applied Sciences

پروفیل ولتاژ سیستم قدرت نقش مهمی در پایداری سیستم و کنترل سیستم قدرت ارائه میدهد. کنترل ولتاژ مناسب سیستم قدرت از بسیاری از پدیده های کیفیت توان و خاموشی های ناخواسته جلوگیری میکند. با توجه به اینکه یکی از عوامل تاثیر گذار در کنترل ولتاژ سیستم قدرت مصرف توان راکتیو است، بکارگیری اداوات جبرانساز مناسب مانند ادوات FACTS ضروری است. فلیکر ولتاژ یکی از پدیده هایی است که بر اثر کمبود توان راکتیو و همچنین وجود بارهای القایی سنگین در سیستم قدرت به وجود می آید.

در این پروژه برای مقابله با فلیکر ولتاژ و بهبود کیفیت ولتاژ سیستم توزیع از یکی از عناصر FACTS بنام D-STATCOM استفاده شده است. این عنصر در سطح ولتاژ توزیع مورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله نشان داده می شود که فلیکر ولتاژ سیستم توزیع توسط این عنصر از بین می رود.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.