1

بهینه سازی با بارهای قابل کنترل بر اساس توپولوژی شبکه هوشمند

79,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Optimal Operation by Controllable Loads Based on Smart Grid Topology Considering Insolation Forecasted Error

مقاله سال: ۲۰۱۱

نوع ژورنال: IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID

در این پروژه یک روش برای بهره برداری بهینه از شبکه هوشمند برای به حداقل رساندن نوسانات توان نقطه اتصال را ارائه می نماید. برای دستیابی به عملکرد بهینه پیشنهادی، با استفاده از بارهای کنترل توزیع شده مانند باتری و پمپ گرمایی استفاده شده شده است. با به حداقل رساندن نوسانات انتقال توان نقطه اتصال، کاهش مصرف برق و هزینه برق ممکن می شود. این سیستم متشکل از یک ژنراتور فتوولتائیک، پمپ گرمایی، باتری، کلکتور خورشیدی و بار است. نتایج شبیه سازی اثر بخشی روش پیشنهادی را برای شبکه هوشمند نشان میدهند.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و داری گزارش کار فارسی نیز می باشد.