5
sin

تنظیم و طراحی کنترل کننده فازی بر اساس الگوریتم ژنتیک

80,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک سیستم کنترلی مانند معادلات حالت زیر در نظر گرفته میشود. این سیستم دارای یک تابع هدف است که باید بهینه شود. به وسیله الگوریتم ژنتیک قوانین فازی و توابع عضویت سیستم فازی را طوری بدست آوریم که تابع هدف بهینه شود. این پروژه بصورت کدنویسی شده در محیط متلب می باشد و دارای گزارش کار فارسی است.

این پروژه برای پروژه درس کنترل هوشمند از کتاب دکتر تشنه لب مناسب است.

 

function

هدف:

به وسیله الگوریتم ژنتیک قوانین فازی و توابع عضویت را طوری بدست آوریم که تابع هدف بهینه شود.

GA

دنباله

 

همچنین برای پروژه درس کنترل هوشمند پروژه زیر پیشنهاد میشود:

پیش بینی سری زمانی مکی گلاوس با استفاده از جست وجوی جدولی یا Look up table