6

در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها با الگوریتم PSO

565,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله

Particle Swarm Optimization for Unit Commitment Problem

مقاله سال ۲۰۱۰

نوع ژورنال: IEEE confrence

مساله در مدار قرارگرفتن نیروگاه ها یک وظیفه مهم بهینه سازی است که در برنامه ریزی بهره برداری سیستم قدرت است که میتواند بصورت ریاضی به عنوان یک مساله مینیمم سازی عدد صحیح ترکیبی مقیاس بزرگ برای زمانیکه روض حل دقیقی وجود ندارد، فرموله شود. حل مساله فقط با شمارش کامل حاصل می شود که در سیستم های قدرت واقعی به یک توقف برای  زمان محاسبات نیز است. در این مقاله الگوریتم بهینه سازی ابتکاری مبتنی بر بهینه سازی انبوه ذرات برای حل مساله استفاده می شود. سه ورژن الگوریتم PSO با نام های PSO باینری، PSO باینری بهبود یافته و PSO با Lagrangian relaxation برای مساله در مدار قرار گرفتن واحدها نشان داده شده اند. بطور کلی مجموعه داده ها و روش معیار نشان می دهند که الگوریتم های PSO پیشنهادی توانایی بدست آوردن پاسخی با کیفیت بالا در حل مساله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها دارند.

این پروژه بصورت کدنویسی در متلب بوده و دارای ترجمه نیز میباشد.