1

شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور

79,000 تومان


توضیحات محصول

جریان هجومی : (Inrush Current)
بر اثر اعمال ولتاژ به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور هسته به حال اشباع رفته در نتیجه باعث افزایش رلوکتانس و به دنبال آن کاهش اندوکتانس مدار شده و نهایتا جریان قابل توجهی توسط ترانسفورماتور کشیده میشود ، این پدیده به جریان هجومی مغناطیس کننده ترانسفورماتور ها معروف است.

پارامتر های موثر بر جریان هجومی

۱- سطح مقطع آهن هسته
۲- تحریک اسمی
۳-تعداد دور ها
۴-ابعاد سیم پیچ ها
۵-مشخصه ورق های مغناطیسی
۶- شامل پسماند و اشباع
۷- شرایط آهن هسته و مقدار ولتاژ متناوب در لحظه کلید زنی

حداكثر مدت عبور جريان هجومي تا ميرايي كامل در ترانسفورماتورهای مختلف متفاوت بوده و بنابر گزارش مراجع و مقالات فني از حدود ۱۰ سيكل تا ۱ دقيقه و حتي چند دقيقه مي تواند طول بكشد.اين مدت ميرائي بستگي به زاويه موج ولتاژ در لحظه وصل ترانسفورماتور، مقدار و پلاريته فوران پس ماند ، خواص مغناطيسي ترانسفورماتور ، مقاومت الكتريكي، تلفات مدار و فركانس دارد.

در این پروژه شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.