SPAPF

طراحی و شبیه سازی فیلتر اکتیو شنت تکفاز

85,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Design and Simulation of Single Phase Shunt Active Power Filter using MATLAB

دانلود مقاله

مقاله سال: ۲۰۱۱

نوع ژورنال: International Conference

امروزه مسائل کیفیت توان یکی از مهمترین نگرانی ها در سیستم قدرت هستند. فیلتر اکتیو تکفاز یکی از عناصری است که برای بهبود کیفیت توان شبکه توزیع ساخته شده است.  در سیستم های قدرت بارهای غیرخطی بسیاری وجود دارد که جریان سینوسی غیرخطی از شبکه دریافت میکنند. جریان سینوسی غیر خطی از امپدانسهای مختلف شبکه عبور میکند و تولید ولتاژ هارمونیکی میکند. این پدیده بر روی سیستم قدرت بخصوص تجهیزات حساس اثر میگذارد. فیلترهای اکتیو برای جبران جریان هارمونیکی ناشی از بارهای غیرخطی در سیستم قدرت و بارهای راکتیو بکار میروند.

فیلترهای اکتیو در نوع تکفاز و سه فاز موجود می باشند. در این مقاله یک فیلتر اکتیو تکفاز طراحی و شبیه سازی میشود. در شبکه تکفاز با توجه به وجود بارهای غیرخطی زیاد جریان هارمونیکی زیادی در شبکه وجود دارد و ازین رو نامتعادلی در شبکه زیاد است. در چنین شبکه ای وجود یک فیلتر اکتیو تکفاز ضروری است. فیلتر اکتیو تکفاز باعث می شود جریان هارمونیکی در شبکه کاهش یافته و کیفیت توان شبکه بهبود یابد. در این پروژه یک فیلتر اکیتو تکفاز مطابق با مقاله مرجع شبیه سازی می شود.

این پروژه در سمولینک متلب شبیه سازی شده و داری گزارش کار فارسی می باشد.