2
34

پایدارساز فازی سیستم قدرت

175,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه یک پایدارساز تناسبی ـ انتگرالی را بر اساس سیستم فازی سوگنو برای میرا کردن نوسانات فرکانس پایین و بهبود پایداری سیستم قدرت شبیه سازی میشود . کار انجام شده به این صورت است که ابتدا ساختار توابع عضویت و پایگاه قواعد فازی یک پایدارساز تشکیل می شود. در این مقاله با توجه به اینکه پایدارساز از نوع PI است، بنابراین به دو ساختار سیستم فازی سوگنو احتیاج داریم (یکی برای بهره تناسبی و دیگری برای بهره انتگرالی). گین های تناسبی و انتگرالی می توانند به صورت بلادرنگ و به صورت اتوماتیک واکنش نشان دادن در برابر تغییرات به وجود آمده در شرایط کاری سیستم تنظیم شوند.بمنظور نشان دادن اثربخشی این پروژه پایدارساز فازی بر روی مدل هفرون فیلیپس پیاده سازی شده است.

این پروژه برای درس دینامیک سیستم های قدرت مناسب میباشد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.