1
23

آنالیز پایداری سیستم قدرت با AVR و PSS

630,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters

مقاله سال ۲۰۰۹

نوع ژورنال:ScienceDirect/Electrical Power and Energy Systems

آنالیزهای پایداری سیگنال کوچک در یک سیستم قدرت از تقریب خطی مدل غیرخطی در زمانی که سیستم در معرض اغتشاش های کوچک قرار میگیرد استفاده میکند. در این مقاله پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت با درنظر گرفتن AVR و PSS در مدل فضای حالت مورد بررسی قرار میگیرد.