حراج!
1

ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلو

290,000 تومان 245,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Reliability Improvement of Radial Distribution System with Smart Grid Technology

مقاله سال ۲۰۱۳

دانلود مقاله

در این پروژه به ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع فعال نمونه با استفاده از روش مونت کارلو  در حالات مختلف پرداخته می­شود. حالات در نظر گرفته شده مواردی چون تاثیر کنترل دستی و یا اتوماتیک سکسیونرهای شبکه و همچنین تاثیر منابع تولید پراکنده موجود در شبکه، بر شاخص­های قابلیت اطمینان اعم از شاخص متوسط دوره زمانی قطعی سیستم (SAIDI)، متوسط تعداد دفعات قطعی سیستم (SAIFI)، متوسط زمان قطعی مشترک (CAIDI و شاخص انرژی توزیع نشده (ENS)  را مورد سنجش قرار می­دهد.

این پروژه با استفاده از کدنویسی در نرم افزار متلب انجام شده است.