MPPT

الگوریتم MPPT فازی برای نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه

298,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Maximum Power Point Tracking Using Adaptive Fuzzy Logic Control for Grid-Connected Photovoltaic System

مقاله سال:۲۰۰۲ 

نوع ژورنال: IEEE

الگوریتم MPPT فازی یک روش کنترلی برای بهبود راندمان نیروگاه های خوشیدی به شمار می رود. امروزه با وجود سیستم های هوشمند نظیر سیستم فازی، کنترل کننده های قابل انعطاف و متنوعی در سیستم های قدرت طراحی و ساخته می شوند. کنترل کننده های فازی به وفور در سیستم قدرت نظیر PSSها، کنترل کننده های ولتاژ، جبرانسازها و … استفاده میشوند. در این پروژه از سیستم فازی برای بهبود عملکرد کنترل کننده MPPT در نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه استفاده شده است.

نتایج بدست آمده نشان میدهند که با استفاده از کنترل کننده فازی MPPT، نیروگاه خورشیدی پایداری بیشتری از خود نشان میدهد.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.