IEEE 9 bus system

بررسی پایداری سیگنال کوچک سیستم ۹ باسه IEEE

340,000 تومان


توضیحات محصول

بررسی پایداری سیگنال کوچک یکی از مهمترین بخش های بررسی سیستم قدرت می باشد. پایداری سیگنال کوچک یک  سیستم قدرت با استفاده از بررسی مقادیر ویژه آن انجام میشود. بطور کلی پایداری سیگنال کوچک براساس محل قرار گرفتن صفرها و قطب های سیستم بدست می آید. به این منظور از از مکان هندسی ریشه ها که در درس کنترل خطی آموختیم برای بررسی این پایداری استفاده میکنیم.

در این پروژه پایداری سیگنال کوچک بر روی سیستم ۹ باسه IEEE توسط کدنویسی در محیط متلب انجام شده است. ماتریس های ژاکوبین و Y سیستم توسط برنامه نویسی در محیط متلب بدست امده سپس با استفاده از روش پخش بار نیوتن رافسون، پایداری سیگنال کوچک سیستم مورد نظر مورد بررسی قرار میگیرد.