استتکام تکفاز

شبیه سازی استتکام تکفاز

165,000 تومان


توضیحات محصول

توان الکتریکی بطور سنتی در نیروگاه های متمرکز تولید می شود و توسط خطوط انتقال به مصرف کننده منتقل می شود. انتقال توان مفید نیازمند مصرف شدن توان راکتیو در خطوط بصورت گرما می شود. به عبارتی توان اکتیو همان توانی است که مورد نیاز مصرف کننده می باشد. اما توان راکتیو که توان غیرمفید نامیده می شود توانی است که در خطوط انتقال صرف انتقال توان مفید به بار می شود و این انتقال بصورت گرما ظاهر می شود. حال هرچه میزان بار راکتیو مانند موتورهای القایی در شبکه بیشتر باشد، این میزان گرما بیشتر شده و از ظرفیت انتقال توان خطوط انتقال برق می کاهد. بنابراین نیاز به جبرانسازی توان راکتیو ضروری است. بطور سنتی جبرانسازی توان راکتیو توسط بانک های خازنی انجام می شود. اما در حالتی که نیاز به عمل کنترلی بیشتری داریم استفاده از کنترل کننده های توان راکتیو مانند استتکام یا SVC راه حل مناسبی برای جبراسازی توان راکتیو می باشد.

در این پروژه یک استتکام تکفاز با استفاده از روش کنترل DQ طراحی و شبیه سازی شده است. شبیه سازی در نرم افزار سیمولینک متلب انجام شده است و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.