boiler

شبیه سازی بویلر نیروگاه بخاری در سیمولینک متلب

289,000 تومان


توضیحات محصول

در این پروژه کنترل اتوماتیک فشار بخار در یک بویلر در نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی می شود.

دیگهاي بخار براي تولید بخار آب گرم بمنظور تولید برق ، استفاده در پروسه هاي صنعتی و گرمایش بکار می روند. دیگهاي بخار بر این اساس طراحی می شوند که انرژي را که معمولاً از احتراق سوختها بدست می آید به سیال درون دیگ انتقال می دهند و بخار یا آبگرم با فشار ، درجه حرارت و کیفیت مورد نیاز تولید می کنند و در این روند بایستی ضایعات حرارتی تا حد ممکن کاهش یابد. صنایع شیمیایی ، دارویی ، غذایی ، تولید کاغذ ، قند و شکر و… از صنایعی هستند که هر یک به نحوي از بویلر استفاده می کنند.

در یک نگاه اجمالی می توان مجموعه بویلر را به صورت زیر تشریح کرد: بویلر مجموعه اي است شامل اجزائی نظیر درام ، سیستم چرخه طبیعی ، سیستم چرخه اجباري ، کوره ، سوپر هیتر ، ري هیتر ، اکونومایزر ، علاوه بر اجزاي فوق هر بویلر شامل دو فن کشش اجباري ، دو فن تزریق ، دوگرمکن هوا ، چهار گرمکن هوا به وسیله بخار هم چنین تجهیزات اشتعال سوخت و سیستم شستشو دهنده اتوماتیک می باشد. کوره و ناحیه عمل احتراق در ناحیه کوره صورت می گیرد و محصولات احتراق با گذشتن از ناحیه بازیابی حرارت بخار را سوپر هیت کرده و همچنین تجهیزاتی که صرفه هاي اقتصادي اقتصادي را موجب می شوند نظیر اکونومایزر را را حرارت دهی می کنند. قسمت هاي کف ، سقف ، جلو و دیواره هاي کناري بویلر که ناحیه کوره HRA را تشکیل می دهند از لوله هایی ساخته شده که آب در آنها جریان داشته و به دیواره هاي آبی معروفند .