1

شبیه سازی جایابی بهینه توربین بادی و سیستم فتوولتاییک در شبکه

125,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Placement of wind and solar based DGs in distribution system for power loss minimization and voltage stability improvement

دانلود مقاله

مقاله سال ۲۰۱۳

نوع ژورنال:Electrical Power and Energy Systems

در این مقاله از یک الگورتیم چند هدفه PSO برای جایابی واحدهای توربین بادی و فتوولتاییک درون شبکه با هدف کاهش تلفات و بهبود شاخص پایداری ولتاژ در شبکه های شعاعی استفاده می شود.

این مقاله بصورت کد نویسی در محیط متلب ارائه می شود.