3
موتور BLDC در نرم افزار ماکسولکنترل کننده فازی

شبیه سازی موتور BLDC در ماکسول و متلب

550,000 تومان


توضیحات محصول

این پروژه در دو نرم افزار ماکسول و سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و بین دو نرم افزار ارتباط استاتیک برقرار شده است.

در این پروژه یک موتور BLDC در نرم افزار ماکسول شبیه سازی شده است. در این پروژه برای بدست آوردن توابع کلیدزنی از کنترل کننده فازی در نرم افزار متلب بر روی موتور استفاده شده است و سپس توابع کلیدزنی به نرم افزار ماکسول منتقل شده اند.

این پروژه دارای توضیحات کامل به زبان فارسی از تئوری کار تا مراحل انجام شبیه سازی می باشد.