UPFC

شبیه سازی UPFC تکفاز

175,000 تومان


توضیحات محصول

در شبکه های قدرت توان از طریق خطوط انتقال به مصرف کننده ها منتقل می شود. برای انتقال توان اکتیو به مصرف کننده ها توان راکتیو بصورت گرما در کابلهای خطوط انتقال اتلاف می شود. حال اگر مصرف کننده های صنعتی القایی مانند موتورهای الکتریکی سنگین یا کوره های قوس الکتریکی زیادی در شبکه وجود داشته باشند، از آنجایی که این مصرف کننده ها توان راکتیو زیادی مصرف می کنند، بنابراین میزان توان راکتیو کشیده شده از شبکه افزایش می یابد. در این حال، با افزایش تقاضای توان راکتیو، ماکزیمم ظرفیت انتقال توان در خطوط انتقال کاهش می یابد. زیرا گرمای ایجاد شده در کابل ها افزایش یافته و علاوه بر کمبود توان راکتیو، توان اکتیو انتقالی نیز کاهش می یابد. لذا برای جبرانسازی توان راکتیو و افزایش سطح انتقال توان اکتیو نیازمند جبرانسازی وار هستیم. بطور سنتی از بانک خازنی در محل مصرف کننده های القایی سنگین استفاده می شود. اما در خطوط انتقال پیشرفته از جبرانسازهای استاتیک مانند ادوات FACTS استفاده می شود. یکی از پرکاربردترین عناصر جبرانساز توان راکتیو UPFC می باشد. در این پروژه یک UPFC تکفاز در نرم افزار سیمولینک متلب شبیه سازی شده است که از روش کنترل DQ استفاده می کند.