macky

پیش بینی سری زمانی مکی گلاس با استفاده از سیستم فازی

645,000 تومان


توضیحات محصول

سری زمانی مکی گلاس یکی از سری های آشوبناک است که رفتار یکنوایی از خود نشان نمی دهد. این پروژه که یکی از تمرینات درس کنترل فازی از کتاب سیستم های فازی ترجمه دکتر تشنه لب است در محیط برنامه نویسی متلب براساس ساختار سیتم فازی FIS طراحی و پیاده سازی شده است. در این پروژه از ۶۰۰ داده سری مکی گلاس استفاده شده که ۳۰۰ داده اول بعنوان داده های آموزش استفاده می شوند. با استفاده از داده های آموزش، ۳۰۰ داده بعدی یعنی از ۳۰۰ تا ۶۰۱ را بوسیله سیستم فازی پیش بینی میکنیم و رفتار سری زمانی را در این حالت با حالت اولیه (بدون پیش بینی) مقایسه می کنیم. سیستم فازی طراحی شده بر اساس روش جدول ارجاع یا Lookup table عمل می کند. یکی از ویژگی های بارز این پروژه این است که می توان سری زمانی را برای مقادیر دلخواه tau تشکیل داد. معادله دیفرانسیلی این سری طوری نوشته شده که سایر متغیرهای آن به راحتی توسط کاربر مقدار دهی می شوند.

این پروژه بصورت ام فایل متلب و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.