12
1113

کنترل توان راکتیو مزرعه بادی متصل به شبکه

289,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Reactive Power Control Strategy of DFIG Wind Farms for Regulating Voltage of Power Grid

مقاله سال ۲۰۱۴

نوع ژورنال:IEEE PES Conference

نفوذ ریزشبکه ها و از جمله توربین های بادی در سیستم های قدرت مرسوم باعث بروز پدیده های کیفیت توان مانند نوسانات ولتاژ و فرکانس می شوند. اتصال یک مزرعه توربین بادی ضعیف به سیستم توزیع باعث اینجاد نوسانات ولتاژ در نقطه اتصال یا PCC می شود. با کنترل مناسب واحدهای الکترونیک قدرت متصل به توربین های بادی می توان تدبیری اتخاذ کرد که سیستم همواره شرایط پایداری را تجربه کند و از بروز پدیده های کیفیت توان تا جای ممکن جلوگیری کرد. پروژه حاضر در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است.