کنترل میکروگرید
21

کنترل مد لغزشی ریزشبکه

289,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

A control strategy for microgrid inverters based on adaptive three-order sliding mode and optimized droop

 

مقاله سال ۲۰۱۴

نوع ژورنال: Elsevier/ Electric Power Systems Research

در این پروژه یک روش جدید برای کنترل ریزشبکه مبتنی بر اینورتر ارائه میشود. روش کنترل ارائه شده در این مقاله براساس کنترل مود لغزشی حلقه بسته مرتبه سوم داخلی، حلقه امپدانس خارجی مجازی و حلقه کنترل توان خارجی می باشد. هدف این روش کنترل این است که اینورتر سه فاز با توجه به ورودی ها، ولتاژ و فرکانس مرجع مناسبی تولید کند.

این روش کنترلی برای عملکرد ریزشبکه در دو حالت مستقل از شبکه و متصل به شبکه قابل استفاده است. حلقه کنترل توان خارجی ریزشبکه مبتنی بر روش کنترل افت مرسوم است که از خاصیت خودتنظیمی ژنراتور سنکرون در مود متصل به شبکه گرفته شده است.

شبیه سازی این پروژه دارای دو سناریو است. در سناریو اول ریزشبکه در حالت متصل به شبکه قرار دارد و تغییرات توان را تجربه میکند و سیستم کنترلی باید به این تغییرات توان پاسخ مناسبی بدهد. در سناریوی دوم ریزشبکه ابتدا در حالت متصل به شبکه قرار دارد و سپس بر اثر یک اغتشاش به صورت جزیره ای در می آید که در این حالت روش کنترلی عملکرد پایدار ریزشبکه را تضمین میکند. در سناریوی سوم ریزشبکه جزیره ای در حالت نامتعادل قرار دارد و بارهای غیرخطی نیز به آن متصل هستند.

بطور کلی استراتژی کنترل ریزشبکه در این پروژه شامل سه قسمت است:

  • واحد آشکارسازی جزیره ای
  • کنترل کننده مود متصل به شبکه
  • کنترل کننده مود جزیره ای

اینورترهای این ریزشبکه با استفاده از واحد آشکارسازی جزیره ای بطور اتوماتیک در حالت متصل به شبکه یا حالت جزیره ای عمل میکنند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش کنترل مد لغزشی ارائه شده برای میکروگیرید ها مؤثر بوده و در حالت اتصال in-grid اینورترها روی یکدیگر اثری ندارند یا بهتر است بگوییم روش مقاوم ارائه شده این اثر را از بین برده و یا کاهش می‌دهد. همچنین رفتار پویا و ردیابی نسبتاً دقیقی با توجه به سیگنال جریان مرجع تولیده شده به دست آمده است. علت این رفتار مقاوم و ردیابی دقیق استفاده از روش کنترل مد لغرشی سه مرتبه‌ای است که همگرایی خطا و تغییرات خطا را در حضور اغتشاش و تداخل ناخواسته (هارمونیک اضافی) و نامعلوم (اما کراندار) تضضمین می‌کند. در واقع استفاده از قانون تطبیقی نیز به منظور رویت و تخمین همین مقدار نامعلوم است که ممکن است در حین کار اینورترها نیز تغییر کند.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده است و داری گزارش کار فارسی نیز میباشد.