قابلیت اطمینان
rel

Investigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems

169,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Investigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems

دانلود مقاله

مقاله سال ۲۰۱۲

نوع ژورنال: Electrical Power and Energy Systems

استفاده از توابع توزیع احتمال برای توصیف پارامترهای وروردی ارزش قابلیت اطمینان، در مقایسه با کاربرد مقادیر میانگین نسبتا جدید است. شاخصهای ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت، اکثرا بصورت مقادیر میانگین محاسبه شده اند و حاوی اطلاعات اندکی در مورد خطر سیستم می باشند.

 در این مقاله تابع توزیع احتمال بتا برای مدل کردن هزینه وقفه (قطعی برق) وابسته به زمان مشتری، به عنوان پارامتر ورودی تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم قدرت بکار رفته است. در آنالیز از روش شبیه سازی مونت کارلو ترتیب زمانی که می تواند پارامترهای ورودی وابسته به زمان را بکار برد، استفاده شده است.

نتایج نشان می دهند هنگامیکه توزیعهای احتمال برای توصیف پارامترهای ورودی و خروجی ارزش قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار بگیرند، اطلاعات بیشتری از شاخصهای ارزش قابلیت اطمینان بدست می آید.

این پروژه به صورت کدنویسی شده در محیط متلب  و دارای ترجمه فارسی می باشد.