lfc

Load frequency contorl of power system

298,000 تومان


توضیحات محصول

اهداف اولیه کنترل خودکار تولید تنظیم فرکانس در مقدار مشخص اسمی و حفظ تبادل توان بین نواحی کنترلی در مقادیر برنامه ریزی شده از طریق تنظیم خروجی ژنراتورهای انتخابی است.هدف دیگرAGC  حداقل سازی هزینه بهره برداری و جبران کمبود توان بین واحدهای نیازمند توان است. یک فاکتور که در کل سیستم قدرت یکسان است فرکانس است.تغییر در فرکانس باعث ایجاد ناپایداری در شبکه میشود و عواقب مربوط به خود را به دنبال دارد.

انحراف فرکانس تاثیر مستقیمی بر نا متعادلی بین بار الکتریکی و منابع تولید توان دارد. یک انحراف فرکانس دائم تاثیر مستقیمی در بهره برداری سیستم, قابلیت اطمینان و راندمان دارد.از آنجایی که فرکانس تولید شده در شبکه برق متناسب با سرعت چرخش ژنراتور است, تغییر سرعت ژنراتور باعث تغییر فرکانس شبکه می شود.در این حالت واحدهای گاورنر تغییر سرعت را حس میکنند و دریچه ورود بخار به توربین را برای بازگشت فرکانس به مقدار نامی تغییر می دهند.

در این پروژه کنترل بار فرکانس سیستم قدرت دو ناحیه ای در نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.