رله

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

189,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

دانلود مقاله

مقاله سال ۲۰۱۲

نوع ژورنال: IEEE Conference

در این پروژه رله فرکانسی دیجیتالی برای حفاظت ژنراتور سنکرون در نرم افزار متلب شبیه سازی می شود.

این پروژه در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و دارای گزارش کار فارسی نیز می باشد.