Untitled
57

Variable Frequency Transformer simulation

298,000 تومان


توضیحات محصول

عنوان مقاله:

Variable Frequency Transformer—Concept and Electromagnetic Design Evaluation

مقاله سال ۲۰۰۹

نوع ژورنال: IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION

ترانسفورماتور فرکانس متغیر از یک ماشین گردان که بسیار شبیه ماشینهای القایی معمولی است تشکیل شده است. این ترانسفورماتور همانند یک مبدل پشت به پشت عمل میکند. با این تفاوت که مسائل مهمی از قبیل هارمونیک و رزونانس در شبکه هایی که از VFT استفاده میکنند، وجود ندارد. میتوان گفت که VFT یک ترانسفورماتور شیفت فاز است که در فرکانس های مختلف عمل میکند. کنترل جهت و مقدار توان انتقالی بین دو شبکه آسنکرون که توسط ترانسفورماتورهای فرکانس متغیر به یکدیگر متصل شدهاند، توسط موتور dc و درایور کنترل کننده سرعت متغیر آن صورت میگیرد. این ترانسفورماتورها میتوانند به عنوان یک جایگزین مناسب برای مبدل الکترونیک قدرت ذکر شده باشد.VFT از یک استاتور و یک رتور تشکیل شده است. استاتور دارای سیم بندی سه فاز و بصورت چهار قطب بوده و شبیه استاتور ژنراتور نیروگاه آبی است. رتور نیز داری سیم پیچی سه فاز و چهار قطب بوده. در نتیجه یک ترانسفورماتور گردان با سیم پیچ های مجزا و یک فاصله هوایی بین آنها ایجاد میشود. استاتور به یکی از سیستم های قدرت متصل میشود و رتور نیز به سیستم قدرت دیگر متصل میشود. در

این مقاله به مرور کلی در مورد اجزای اصلی و بررسی ساختار یک VFT مدل سازی و کاربردها و نمونه های عملی ترانسفورماتورهای فرکانس متغیر می پردازد.